Asamblea Urgente del Sector de ITV

S.R.T. convoca asamblea de trabajadoras y trabajadores para el próximo jueves 20 de junio a las 22.15h en el centro de trabajo de C/Motors 136 de Barcelona

Ningún avance en la negociación del Convenio. Los Sindicatos separados sin una propuesta unitaria frente a la Patronal. El proceso de negociación paralizado con el riesgo que supone llegar a final de año sin un acuerdo, con el riesgo de perder el convenio del sector por otro que no garantice la jornada intensiva en verano y no trabajar los sábados tarde y domingos.

Esta es la situación actual y S.R.T.necesita saber, llegados este punto, que queremos hacer y hasta donde queremos llegar los trabajadores y trabajadoras del sector de ITV en toda Catalunya ante este abuso de la patronal y la pasividad de los sindicatos.

Por ello S.R.T.os convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los operadores de Catalunya a una asamblea de todo el sector, donde podamos decidir entre todos y todas las acciones a emprender a partir de hoy. 

Os esperamos a todas y a todos para decidir el futuro del sector 

Barcelona a 17 de junio de 2019

Serà obligatori el registre diari de la jornada

A partir del 12 de maig de 2019 serà obligatori garantir el registre diari de la jornada laboral

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de feina, incorpora l’obligació per a les empreses de garantir el registre diari de la jornada i reflectir l’horari «concret» d’inici i finalització.

Segons dades extretes de l’Enquesta de Població Activa (EPA) recollides al text de l’esmentat reial decret-llei, durant l’any 2017 es van fer a l’Estat espanyol una mitja de 5.8 milions d’hores extres a la setmana. Una xifra que l’any 2018 no es va reduir sinó que, ans al contrari, es va incrementar fins a situar-se en 6.4 milions a la setmana. I d’aquesta quantitat ingent d’hores extres, moltes no són objecte de remuneració ni les empreses cotitzen per elles a la Seguretat Social, defraudant al mateix temps els drets de les persones obligades a fer-les i el propi sistema de la Seguretat Social, afectant els interessos del conjunt de la ciutadania. De fet, un 48% de les persones treballadores que afirmen realitzar hores extraordinàries manifesten que no els hi són abonades.

Amb l’objectiu declarat de corregir aquesta situació i afavorir la tasca de control i sanció per part d’Inspecció de Treball front a abusos relatius a l’extensió de la jornada laboral, el Reial Decret-Llei 8/2019 estableix l’obligació del registre de jornada en relació a dos supòsits específics i un de general que tindrà efectes a partir del proper 12 de maig de 2019:

Hores extraordinàries

El nou redactat de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors, apartat 5, estableix que «a efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el corresponent rebut».

És a dir, en cada període de pagament, l’empresa haurà de facilitar al treballador un comprovant de les hores realitzades que s’adjuntarà al rebut de salaris.

Treballadors a temps parcial

En aquest cas, l’article 12 de l’ET, apartat 4c, especifica que «la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les complementàries».

L’empresa estarà obligada a conservar i mantenir aquests registres durant almenys 4 anys, sent que l’incompliment de l’obligació de registre i conservació tindrà com a conseqüència que es presumirà que el contracte ha estat celebrat a jornada completa i no pas a temps parcial, tret que l’empresa aporti proves fefaents en sentit contrari.

A banda d’aquests dos supòsits específics -temps parcial i treballadors sota l’efecte d’un pacte o acord per fer hores extraordinàries- el reial decret-llei també estableix de forma general i ordinària el registre obligatori de la jornada laboral per a tots els treballadors i treballadores. Aquestes són les principals novetats introduïdes en el contingut de l’article 34 de l’ET:

 • L’empresa ha de garantir el registre de la jornada, incloent-hi l’horari concret d’inici i finalització de la jornada laboral, sens perjudici de les mesures de flexibilitat horària que puguin ser d’aplicació
 • El Govern es reserva la potestat d’establir, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, ampliacions o limitacions «en l’ordenament i la durada de les jornades de treball i els descansos, així com especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, feines i categories professionals que per les seves peculiaritats ho requereixin»

La organització, característiques i implantació del registre obligatori de jornada es concretarà preferentment a través dels mecanismes de negociació col·lectiva o un acord d’empresa. En defecte d’acord, l’organització del registre de jornada es farà a través de la decisió del propi empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

Punt i final a la controvèrsia del control horari?

L’obligació de registre de la jornada podria esdevenir, sens dubte, un element cabdal per a l’efectiu desenvolupament de la tasca de control i sanció de pràctiques empresarials abusives en l’àmbit de l’extensió de la jornada. Cal tenir present que, durant l’any 2018, les reclamacions relacionades amb el temps de treball van representar un 35% del total de denúncies presentades davant la Inspecció de Treball, percentatge que permet apreciar la magnitud del problema.

Amb anterioritat a l’aprovació del recent Decret-llei, la qüestió del control en matèria de temps de treball i realització d’hores extraordinàries, ha estat objecte de sobtats canvis de rumb i criteri que han generat una notable confusió als darrers anys. L’inici de la polèmica es podria situar en la sentència de l’Audiència Nacional de l’any 2015 referent al cas Bankia on s’establia que l’obligació del control de jornada era extensiva a la totalitat de la plantilla i no únicament als empleats compromesos a realitzar hores extres. A recer d’aquesta doctrina, Inspecció de Treball va dictar una Instrucció – la 3/2016 sobre control en matèria de temps de treball i hores extraordinàries- que instava els inspectors a parar especial atenció a comprovar que les empreses realitzaven aquest control horari que consideraven, com a resultat de la decisió de l’Audiència Nacional, obligatori per a totes les empreses i els seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa i els que no tenien cap compromís voluntari de fer hores extres.

Aquesta situació, però, no es mantindria durant molt de temps, doncs l’any 2017, el Tribunal Suprem rebatia frontalment el criteri de l’Audiència Nacional i considerava que «de forma evident i terminant» la normativa laboral no considerava l’absència del control de jornada de la totalitat dels treballadors susceptible de ser considerada una infracció i limitava novament la potestat d’Inspecció de Treball per exigir aquest registre de les hores treballades només en relació a les hores extraordinàries i la jornada dels treballadors a temps parcial. És a dir, el Tribunal Suprem desactivava la doctrina de l’Audiència Nacional i retornava la situació al moment previ a la publicació de l’esmentada sentència de Bankia. Una decisió que, val a dir, ha motivat la presentació per part de l’Audiència Nacional de diverses qüestions prejudicials adreçades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el sentit de determinar si la doctrina del Suprem considerant no exigible per a les empreses el registre de la jornada laboral podria contravenir la legislació comunitària.

Ara, la publicació del Reial decret llei 8/2019 posa punt i final a la disparitat d’interpretacions de la norma explicitant, en el mateix sentit que ho havia fet l’Audiència Nacional, l’obligació taxativa de dur a terme el control, la gestió i la conservació dels registres de jornada, esdevenint sancionable l’incompliment d’aquest imperatiu normatiu.

SEMPRE la lluita és al carrer

Els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, hem vist com les nostres condicions de vida es van deteriorant de manera progressiva: els salaris reals baixen, es van reformant i reduint moltes prestacions laborals, els poders polítics legislen incrementant els privilegis dels empresaris i retallant les nostres capacitats de defensa… Les successives reformes laborals, són exemples. Sabem de què parlem: ho estem patint en carn pròpia, un conveni precari i una patronal que vol oprimir-nos.

Davant d’això, tenim dues opcions. Una és acotar el cap i limitar-nos a anar passant. L’altra és plantar-nos, organitzar-nos i respondre col·lectivament no només per defensar-nos, sinó per seguir millorant les nostres condicions de vida. Els i les treballadores som la immensa majoria de la població del nostre país, del conjunt de l’Estat i de tot el món. Fent nostre l’eslògan del moviment feminista, si ens aturem, el món s’atura. Simplement cal que prenguem consciència de la nostra força, que ens organitzem i que ens decidim a exercir-la.

Aquest 1r de maig és una bona ocasió per recordar-ho. Tenim clar que no volem el futur de precarietat que aquest sistema ens ha preparat, que ens volem fer respectar i revertir aquesta tendència a l’empitjorament de les nostres vides. Per això ens cal enfortir la nostra capacitat d’organització. 

La lluita és als centres de treball i al carrer. On treballem per viure i on vivim. Només així tornarem a la dinàmica de recuperar drets i d’enfortir-nos per veure com una realitat viable fer el que és realment necessari: edificar una societat lliure formada per persones lliures. On ningú ens oprimeixi i on ningú oprimeixi.

SEMPRE la lluita és al carrer

+DRETS +IGUALTAT +COHESIÓ

PRIMER LES PERSONES

La penitencia de las “HORAS FLEX”

Applus agradece esta semana santa a sus trabajadores y trabajadoras por el trabajo bien hecho en cuaresma, la penitencia de las horas FLEX. Agradece a sus empleados que solo un dia al año sea el dia de ENAC, agradece a sus empleados que puedan absorber los aumentos de producción que se han producido en los últimos meses y que permiten pagar las nominas millonarias de sus altos directivos, mientras los empleados pierden poder adquisitivo año tras año gracias a las limosnas que hemos recibido en los últimos años como incremento salarial.

Mientras los trabajadores y trabajadoras de Applus+ sufrimos la penitencia de semana santa, Applus+ es reconocida oficialmente “Top Employer 2019”y dice que pone todo su empeño en ofrecer el mejor entorno de trabajo y en mejorarlo cada día, para que todos sus empleados sientan que forman parte de su proyecto Together Beyond Standards. 

El Comité de empresa recuerda que para frenar este “agradecimiento” los trabajadores y trabajadoras tenemos varios instrumentos que debemos utilizar de manera colectiva, como es el trabajar según el proceso de inspección acreditado por ENAC como proceso que debemos utilizar cada dia. Recordar que el uso abusivo de horas extras y de trabajos de categoría superior que utiliza la empresa, frena nuevas contrataciones y frena promociones, por lo que debemos mostrarle a la empresa el mismo agradecimiento que ella nos muestra con la penitencia de las horas flex para esta semana santa.

Al parecer la Distribución irregular de la jornada NO es un aspecto auditado y validado dentro del análisis de 100 preguntas que incluyen a su vez 600 prácticas de RR. HH utilizado para obtener el certificado Top Employer 2019  del Programa de Certificación del Top Employers Institute o a lo mejor es que ,Top Employers Institute no conoce la realidad de Applus+ y como castiga a sus empleados.

El Comité de empresa seguirá atentamente todo el proceso que prevé la ley sobre la distribución irregular de la jornada y se denunciará y frenará cualquier irregularidad que se detecte

Seguiremos informando

Los Boxes y fosos de los centros de trabajo se volverán a limpiar por una empresa externa

En la ultima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Barcelona se acordó por parte de los Delegados de Prevención y la empresa la planificación para la limpieza de los Boxes y de los fosos de los centros de trabajo de Barcelona. Hace años que la empresa dejo de limpiar estos puestos de trabajo y después de varias reuniones, finalmente este mes de abril comenzaran los trabajos de limpieza siguiendo el siguiente calendario.

DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE COTXES A LA LÍNEA D’INSPECCIÓ

El Servei de Prevenció va  Clarificar a la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut de Barcelona, la distancia mínima que ha de haver entre vehicles a la línea de inspecció, tant si s’estan revisant simultàniament dos vehicles diferents, com si nomes es revisa un vehicle.

Com es pot apreciar al dibuix, la distancia mínima entre vehicles si n’hi han dos inspectors revisant simultàniament, un darrera del altre, ha de ser de 2m, i si s’està inspeccionant un vehicle, la distancia respecte el vehicle anterior o posterior, on ningú treballa, ha de ser com ha mínim de 1m. 

Si teniu algun dubte al respecte o veieu que no s’estan respectant aquestes distancies mínimes de seguretat, no dubteu en posar-vos en contacte amb qualsevol delegat del comitè de empresa o trucar directament a un delegat de prevenció.

Seguirem informant!

Reunió amb la Direcció General d’Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

Des del sindicat S.R.T. us informem que ens hem reunit amb la Direcció General d’Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya per denunciar la qualitat del servei que s’està  prestant i les seves deficiències, que el dia de ENAC no es un dia diferent a la resta de dies de l’any i que l’administració com a responsable del servei, ha de garantir que l’afany de guanyar diners de un capital risc no pot estar per sobre de preservar la seguretat vial.

S.R.T. ha denunciat davant de l’administració els forts increments de les inspeccions dels darrers anys i com aquets increments de la producció afectant directament a la qualitat de la prestació del servei, amb plantilles insuficients, fent recaure tota la pressió sobre els treballadors i treballadores del sector, sense respectar l’horari tancament dels centres de treballs, maltractant els clients i amb un estat lamentable de les instal·lacions amb inversions mínimes de manteniment per part de Applus+

L’Administració i el S.R.T. hem coincidit que el dia de ENAC, NO es un dia diferent a la resta de dies de l’any i els vehicles s’han de revisar seguint el manual d’inspecció i cap circumstancia pot justificar l’incompliment d’aquesta obligació. L’administració s’ha compromès a fer un seguiment de la prestació del servei per part de Applus+, perquè TOTS els dies de l’any es revisin tots els punt d’inspecció, sense excepció. Per això l’administració s’ha compromès a incrementar els controls sobre els operadors per garantir que la ENAC, no es nomes un dia.

Avui, el S.R.T. també hem demanat a l’administració un aclariment del RD 920/2017 que regula la inspecció tècnica de vehicles a Espanya, referent els requisits de competència i formació que han de complir els candidats a inspectors de Iteuve. L’Administració s’ha compromès a fer aquets aclariment, donat que el Real Decret te un redactat confús i poc aclaridor i no especifica algunes qüestions importants referent a aquets requisits.

Dir-vos que S.R.T. ha volgut anar, a aquesta reunió, conjuntament amb la resta de sindicats  però aquets han decidit no assistir a la reunió. Des de S.R.T. hem reclamat, i sempre reclamarem la unitat dels sindicats davant de una problemàtica comuna, per aquell vell dit de que: “La union hace la fuerza”.

Seguirem informant!

Comienza la negociación del V Convenio

El pasado jueves 28 de febrero de 2019 tubo lugar la primera reunión de la mesa negociadora de V Convenio Colectivo de empresas de inspección técnica de vehículos de la comunidad de Catalunya.

Los tres sindicatos que forman la representación social, S.R.T. U.G.T y CC.OO han presentado, por separado, sus plataformas con sus propuestas.

Decir que S.R.T. ha presentado una plataforma que es fruto de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector y que fue aprobada en asamblea de trabajadores el pasado 19 de enero de 2019. Los puntos mas destacados de esta plataforma son:

 • Eliminar del convenio todo lo referente a la Distribución irregular de la jornada.
 • Un incremento salarial del 3% + IPC para cada año de vigencia del convenio. Si el IPC fuese negativo se garantizaría un IPC mínimo del 1%. Se recupera así el IPC como mecanismo revalorizador del salario.
 • Adecuar el ad personam lineal para cada grupo profesional para evitar dobles escalas salariales dentro de la misma categoría y las diferencias salariales al promocionar.
 • Una tercera paga extraordinaria equivalente a una mensualidad en concepto de incompatibilidad.
 • Un plan de carrera para que los trabajadores y trabajadoras del sector puedan desarrollar una trayectoria profesional dentro de las empresas a lo largo de su vida laboral, evitando estancarse en una categoría y poder promocionar a categorías superiores sin que haya necesariamente una vacante.
 • Una adecuación de las categorías profesionales a grupos profesionales diferenciados, añadiendo un grupo profesional nuevo de técnico de automoción de Taxis. Los trabajos de categoría superior no pueden ser la regla para frenar promociones.
 • Una reducción de 8 horas, en tres años, en la jornada laboral anual.
 • 23 días de vacaciones + dos de libre disposición, así como 4 días por nacimiento de hijo o hija, y el tiempo indispensable para acompañar a visitas medicas a parientes de primer grado.
 • Fijación de turno y horario para las reducciones de jornada, con la posibilidad de compactar la reducción en jornadas completas.
 • Trasladar el RD 920/2017 por el cual se regula la inspección técnica de vehículos, en lo que se refiere a las titulaciones del personal inspector, a los requisitos del sistema de promociones, así como un plan de formación para proporcionar la experiencia documentada adecuada en materia de vehículos en carretera en los ámbitos cubiertos por la titulación de grado superior en automoción o equivalentes, elaborando intinerarios formativos vinculados a los procesos de ascenso y del plan de carrera para todos los trabajadores y trabajadoras
 • Actualizar las tablas salariales de los grupos profesionales de director de departamento y técnico de departamento al mismo grupo de cotización ya que desaparece la titulación de ingeniería de grado superior.
 • Fomentar que las contrataciones de fijos discontinuos tengan preferencia de poder cambiar a fijo a tiempo completo y ordenar el uso de esta contratación a un máximo del 1% de la platilla, impulsado así la contratación indefinida.

En definitiva, una serie de propuestas que pretenden recuperar el poder adquisitivo que los trabajadores y trabajadoras del sector hemos perdido en los últimos años, fruto de la congelación salarial que hemos sufrido, pero también propuestas realistas, propuestas hechas por trabajadores y trabajadoras del sector para ordenar en el convenio las realidades diarias de los centros de trabajo.

Seguiremos informando

PROMOCIONES EN APPLUS+

Applus+ realizó ayer la primera prueba para las promociones a inspector Nivel I, en Catalunya, donde tres de las promociones son internas; Sant Joan Despí, Puigmadrona y Lleida. 

El Comité de Barcelona ha comunicado a Applus+ varias discrepancias sobre las promociones que se están llevando a cabo en Catalunya, una de ellas, la disconformidad de que tres de las promociones sean internas. 

Applus+ continua con el proceso de promociones pese a no haber resuelto dichas discrepancias, hecho que tendrá posibles repercusiones sobre los resultados finales de dichas promociones. Applus+, con esta actitud, esta perjudicando a los trabajadores que optan a estas promociones, así como a la organización de los centros de trabajo, todo ello porque alargará en el tiempo el proceso de selección de los candidatos que ocuparan las diferentes vacantes. Applus+, como siempre, se encargara de “vender” que todo es culpa del Comité, y el comite se encargará de que toda la información llegue a los y las trabajadoras para que nadie “venda” nada.

El comité de empresa ha solicitado una reunión urgente con la empresa para tratar este y otros temas, pero la empresa no ha dado respuesta. De hecho, la empresa lleva sin reunirse con el comité, desde hace meses, pese a que el comité de empresa ha solicitado en varias ocasiones a Applus+ el poderse reunir y dar una solución a las discrepancias planteadas, no solo en las promociones, sino también en el calendario laboral o en las elevadas producciones que dia a dia aumentan, aumentando la presión sobre los y las trabajadoras de Applus+ en Catalunya.

El Comité de empresa aprovechará las visitas previstas para las próximas semanas a los centros de trabajo para informar del estado de estas cuestiones y como se van resolviendo

Seguiremos informando

S.R.T. Ratifica en assemblea la plataforma per la propera negociació del V Conveni col·lectiu de les ITV’s

El Sindicat Reformista de Treballadors ratifica en assemblea la plataforma per la propera negociació del V Conveni Col·lectiu del sector de les ITV’s a Catalunya la qual ha estat construïda amb la participació dels treballadors i treballadores del sector de les ITV’s, amb la afiliació i amb els delegats del sindicat reformista de treballadors (S.R.T.)

Amb aquestes propostes esperem poder millorar les nostres condicions de treball retallades en el últims anys, amb una plataforma reivindicativa on volem recuperar el poder adquisitiu perdut i recuperar els drets laborals perduts durant la crisis, hem inclòs i millorat, les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-20), les de l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC 2018-20), d’àmbit estatal i les propostes de treballadors i treballadores del sector, enviades per diferents canals el sindicat.

En aquesta assemblea també s’ha ratificat el balanç econòmic del sindicat del últim any, s´han ratificat els criteris de elecció dels candidats i candidates a ser delegat del sindicat en els pròxims processos electorals, així com s´ha ratificat el Codi Ètic del sindicat que té com a finalitat donar a conèixer, que és el S.R.T des de fa molts anys i la nostra manera de treballar i defensar l’acció sindical i els drets dels treballadors.

El Sindicat Reformista de Treballadors S.R.T. va néixer dels treballadors per als treballadors, així és i així seguirà sent.

seguirem informant