Qui som

SRT. És una organització sindical democràtica i de base que està formada per treballadors i treballadores que ens afiliem de forma voluntària i solidària per a defensar els nostres interessos i per a aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

S’estructura en federacions, segons l’activitat o sector al que pertany l’empresa, segons el territori on se situa el centre de treball. El seu àmbit d’actuació és autonòmic.

SRT. És un sindicat reivindicatiu i participatiu que pretén representar i defensar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels i de les pensionistes, de les persones que estan en l’atur.

SRT. És un sindicat d’homes i dones que té entre els seus principis impulsar i desenvolupar la igualtat d’oportunitats, així com combatre la discriminació per raó de sexe. Per a això es proposa desenvolupar accions positives en les relacions laborals i condicions de treball, així com la consecució d’una representació equilibrada d’homes i dones en tots els nivells, removent tots els obstacles per a arribar a la proporcionalitat a l’afiliació existent en tots els òrgans d’adreça del sindicat.

SRT. És un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, qualsevol que sigui la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dintre del respecte als drets humans i les normes democràtiques.

SRT. És un sindicat unitari i democràtic, en el qual treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores i en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que vam triar democràticament.

SRT. És un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l’Estat i de qualsevol altre interès aliè a les seves fins, i també dels partits polítics. El nostre finançament prové de les quotes sindicals dels afiliats i afiliades.

SRT. És un sindicat sociopolítico que a més de reivindicar la millora de les condicions de treball i de vida, assumeix la defensa de tot allò que ens afecta com treballadores i treballadors, dintre i fora de l’empresa.

LA PERTINENÇA AL SINDICAT REFORMISTA DE TREBALLADORS ET FA LLIURE I INDEPENDENT


Comissió Executiva


Delegats


Assessorament laboral


Financiació SRT


Calendari SRT