Asamblea Urgente del Sector de ITV

S.R.T. convoca asamblea de trabajadoras y trabajadores para el próximo jueves 20 de junio a las 22.15h en el centro de trabajo de C/Motors 136 de Barcelona

Ningún avance en la negociación del Convenio. Los Sindicatos separados sin una propuesta unitaria frente a la Patronal. El proceso de negociación paralizado con el riesgo que supone llegar a final de año sin un acuerdo, con el riesgo de perder el convenio del sector por otro que no garantice la jornada intensiva en verano y no trabajar los sábados tarde y domingos.

Esta es la situación actual y S.R.T.necesita saber, llegados este punto, que queremos hacer y hasta donde queremos llegar los trabajadores y trabajadoras del sector de ITV en toda Catalunya ante este abuso de la patronal y la pasividad de los sindicatos.

Por ello S.R.T.os convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los operadores de Catalunya a una asamblea de todo el sector, donde podamos decidir entre todos y todas las acciones a emprender a partir de hoy. 

Os esperamos a todas y a todos para decidir el futuro del sector 

Barcelona a 17 de junio de 2019

Ningún avance en la negociación del Convenio

En la reunión del 29 de mayo de 2019 los Sindicatos continúan separados, sin una propuesta unitaria frente a la Patronal, y esta, aprovecha esta situación, para alargar el proceso de negociación, con el riesgo que esto supone.

S.R.T.ha propuesto en esta ultima reunión un nuevo Sistema de Promocionespara todo el sector de Iteuve, ya que solo la empresa Applus+dispone de un acuerdo que mejora el sistema existente en el convenio. Como sabéis, este acuerdo fue fruto de una larga negociación y que obtuvo como resultado el actual acuerdo de promociones que clarifica el existente en el convenio, dotándolo de un tribunal al inicio del proceso que resuelve cualquier discrepancia del proceso y donde cada prueba del proceso tiene un tanto por ciento asignados. Por otro lado, establece unos periodos máximos para el desarrollo de cada una de las fases de la promoción. Ahora S.R.T. propone estas mejoras para que se introduzcan en el redactado del nuevo convenio y todo el sector se pueda beneficiar de estas mejoras

Por otro lado, y relacionado con las promociones, S.R.T. ha desarrollado su propuesta de Plan de Carrera, aprobado por la asamblea de trabajadores y que forma parte de su plataforma negociadora, que tiene como objeto ordenar y poner a disposición de todos los trabajadores la evolución profesional a lo largo del tiempo de todas las personas que trabajan en la empresa.

S.R.T.también ha propuesto a todas las partes introducir en el convenio mecanismos Contra la Discriminación en las Relaciones Laborales, tales como que las reducciones de jornada por guarda legal de un menor de doce años o un familiar a cargo, con discapacidad física, psíquica o sensorial puedan escoger el turno de trabajo con la posibilidad de compactar las reducciones del horario en jornadas completas, así como eliminar la discriminación que existe en algunas gratificaciones, por el hecho de acogerse a este derecho de reducción de jornada.

S.R.T.lamenta una vez más que los Sindicatos no vayan a una en esta negociación y lamenta que los intereses sindicales se estén poniendo por encima de los intereses de los trabajadores de sector, hecho que esta provocando un riesgo en poder mantener el actuar convenio de sector.

La próxima reunión será el 20 de junio de 2019 y S.R.T.continuará trabajado para que los sindicatos trabajen de manera conjunta y no por separado

¡Seguiremos informando!

Barcelona a 30 de Mayo de 2019

Serà obligatori el registre diari de la jornada

A partir del 12 de maig de 2019 serà obligatori garantir el registre diari de la jornada laboral

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de feina, incorpora l’obligació per a les empreses de garantir el registre diari de la jornada i reflectir l’horari «concret» d’inici i finalització.

Segons dades extretes de l’Enquesta de Població Activa (EPA) recollides al text de l’esmentat reial decret-llei, durant l’any 2017 es van fer a l’Estat espanyol una mitja de 5.8 milions d’hores extres a la setmana. Una xifra que l’any 2018 no es va reduir sinó que, ans al contrari, es va incrementar fins a situar-se en 6.4 milions a la setmana. I d’aquesta quantitat ingent d’hores extres, moltes no són objecte de remuneració ni les empreses cotitzen per elles a la Seguretat Social, defraudant al mateix temps els drets de les persones obligades a fer-les i el propi sistema de la Seguretat Social, afectant els interessos del conjunt de la ciutadania. De fet, un 48% de les persones treballadores que afirmen realitzar hores extraordinàries manifesten que no els hi són abonades.

Amb l’objectiu declarat de corregir aquesta situació i afavorir la tasca de control i sanció per part d’Inspecció de Treball front a abusos relatius a l’extensió de la jornada laboral, el Reial Decret-Llei 8/2019 estableix l’obligació del registre de jornada en relació a dos supòsits específics i un de general que tindrà efectes a partir del proper 12 de maig de 2019:

Hores extraordinàries

El nou redactat de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors, apartat 5, estableix que «a efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el corresponent rebut».

És a dir, en cada període de pagament, l’empresa haurà de facilitar al treballador un comprovant de les hores realitzades que s’adjuntarà al rebut de salaris.

Treballadors a temps parcial

En aquest cas, l’article 12 de l’ET, apartat 4c, especifica que «la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries com les complementàries».

L’empresa estarà obligada a conservar i mantenir aquests registres durant almenys 4 anys, sent que l’incompliment de l’obligació de registre i conservació tindrà com a conseqüència que es presumirà que el contracte ha estat celebrat a jornada completa i no pas a temps parcial, tret que l’empresa aporti proves fefaents en sentit contrari.

A banda d’aquests dos supòsits específics -temps parcial i treballadors sota l’efecte d’un pacte o acord per fer hores extraordinàries- el reial decret-llei també estableix de forma general i ordinària el registre obligatori de la jornada laboral per a tots els treballadors i treballadores. Aquestes són les principals novetats introduïdes en el contingut de l’article 34 de l’ET:

  • L’empresa ha de garantir el registre de la jornada, incloent-hi l’horari concret d’inici i finalització de la jornada laboral, sens perjudici de les mesures de flexibilitat horària que puguin ser d’aplicació
  • El Govern es reserva la potestat d’establir, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, ampliacions o limitacions «en l’ordenament i la durada de les jornades de treball i els descansos, així com especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, feines i categories professionals que per les seves peculiaritats ho requereixin»

La organització, característiques i implantació del registre obligatori de jornada es concretarà preferentment a través dels mecanismes de negociació col·lectiva o un acord d’empresa. En defecte d’acord, l’organització del registre de jornada es farà a través de la decisió del propi empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

Punt i final a la controvèrsia del control horari?

L’obligació de registre de la jornada podria esdevenir, sens dubte, un element cabdal per a l’efectiu desenvolupament de la tasca de control i sanció de pràctiques empresarials abusives en l’àmbit de l’extensió de la jornada. Cal tenir present que, durant l’any 2018, les reclamacions relacionades amb el temps de treball van representar un 35% del total de denúncies presentades davant la Inspecció de Treball, percentatge que permet apreciar la magnitud del problema.

Amb anterioritat a l’aprovació del recent Decret-llei, la qüestió del control en matèria de temps de treball i realització d’hores extraordinàries, ha estat objecte de sobtats canvis de rumb i criteri que han generat una notable confusió als darrers anys. L’inici de la polèmica es podria situar en la sentència de l’Audiència Nacional de l’any 2015 referent al cas Bankia on s’establia que l’obligació del control de jornada era extensiva a la totalitat de la plantilla i no únicament als empleats compromesos a realitzar hores extres. A recer d’aquesta doctrina, Inspecció de Treball va dictar una Instrucció – la 3/2016 sobre control en matèria de temps de treball i hores extraordinàries- que instava els inspectors a parar especial atenció a comprovar que les empreses realitzaven aquest control horari que consideraven, com a resultat de la decisió de l’Audiència Nacional, obligatori per a totes les empreses i els seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa i els que no tenien cap compromís voluntari de fer hores extres.

Aquesta situació, però, no es mantindria durant molt de temps, doncs l’any 2017, el Tribunal Suprem rebatia frontalment el criteri de l’Audiència Nacional i considerava que «de forma evident i terminant» la normativa laboral no considerava l’absència del control de jornada de la totalitat dels treballadors susceptible de ser considerada una infracció i limitava novament la potestat d’Inspecció de Treball per exigir aquest registre de les hores treballades només en relació a les hores extraordinàries i la jornada dels treballadors a temps parcial. És a dir, el Tribunal Suprem desactivava la doctrina de l’Audiència Nacional i retornava la situació al moment previ a la publicació de l’esmentada sentència de Bankia. Una decisió que, val a dir, ha motivat la presentació per part de l’Audiència Nacional de diverses qüestions prejudicials adreçades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el sentit de determinar si la doctrina del Suprem considerant no exigible per a les empreses el registre de la jornada laboral podria contravenir la legislació comunitària.

Ara, la publicació del Reial decret llei 8/2019 posa punt i final a la disparitat d’interpretacions de la norma explicitant, en el mateix sentit que ho havia fet l’Audiència Nacional, l’obligació taxativa de dur a terme el control, la gestió i la conservació dels registres de jornada, esdevenint sancionable l’incompliment d’aquest imperatiu normatiu.

SEMPRE la lluita és al carrer

Els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, hem vist com les nostres condicions de vida es van deteriorant de manera progressiva: els salaris reals baixen, es van reformant i reduint moltes prestacions laborals, els poders polítics legislen incrementant els privilegis dels empresaris i retallant les nostres capacitats de defensa… Les successives reformes laborals, són exemples. Sabem de què parlem: ho estem patint en carn pròpia, un conveni precari i una patronal que vol oprimir-nos.

Davant d’això, tenim dues opcions. Una és acotar el cap i limitar-nos a anar passant. L’altra és plantar-nos, organitzar-nos i respondre col·lectivament no només per defensar-nos, sinó per seguir millorant les nostres condicions de vida. Els i les treballadores som la immensa majoria de la població del nostre país, del conjunt de l’Estat i de tot el món. Fent nostre l’eslògan del moviment feminista, si ens aturem, el món s’atura. Simplement cal que prenguem consciència de la nostra força, que ens organitzem i que ens decidim a exercir-la.

Aquest 1r de maig és una bona ocasió per recordar-ho. Tenim clar que no volem el futur de precarietat que aquest sistema ens ha preparat, que ens volem fer respectar i revertir aquesta tendència a l’empitjorament de les nostres vides. Per això ens cal enfortir la nostra capacitat d’organització. 

La lluita és als centres de treball i al carrer. On treballem per viure i on vivim. Només així tornarem a la dinàmica de recuperar drets i d’enfortir-nos per veure com una realitat viable fer el que és realment necessari: edificar una societat lliure formada per persones lliures. On ningú ens oprimeixi i on ningú oprimeixi.

SEMPRE la lluita és al carrer

+DRETS +IGUALTAT +COHESIÓ

PRIMER LES PERSONES

La penitencia de las “HORAS FLEX”

Applus agradece esta semana santa a sus trabajadores y trabajadoras por el trabajo bien hecho en cuaresma, la penitencia de las horas FLEX. Agradece a sus empleados que solo un dia al año sea el dia de ENAC, agradece a sus empleados que puedan absorber los aumentos de producción que se han producido en los últimos meses y que permiten pagar las nominas millonarias de sus altos directivos, mientras los empleados pierden poder adquisitivo año tras año gracias a las limosnas que hemos recibido en los últimos años como incremento salarial.

Mientras los trabajadores y trabajadoras de Applus+ sufrimos la penitencia de semana santa, Applus+ es reconocida oficialmente “Top Employer 2019”y dice que pone todo su empeño en ofrecer el mejor entorno de trabajo y en mejorarlo cada día, para que todos sus empleados sientan que forman parte de su proyecto Together Beyond Standards. 

El Comité de empresa recuerda que para frenar este “agradecimiento” los trabajadores y trabajadoras tenemos varios instrumentos que debemos utilizar de manera colectiva, como es el trabajar según el proceso de inspección acreditado por ENAC como proceso que debemos utilizar cada dia. Recordar que el uso abusivo de horas extras y de trabajos de categoría superior que utiliza la empresa, frena nuevas contrataciones y frena promociones, por lo que debemos mostrarle a la empresa el mismo agradecimiento que ella nos muestra con la penitencia de las horas flex para esta semana santa.

Al parecer la Distribución irregular de la jornada NO es un aspecto auditado y validado dentro del análisis de 100 preguntas que incluyen a su vez 600 prácticas de RR. HH utilizado para obtener el certificado Top Employer 2019  del Programa de Certificación del Top Employers Institute o a lo mejor es que ,Top Employers Institute no conoce la realidad de Applus+ y como castiga a sus empleados.

El Comité de empresa seguirá atentamente todo el proceso que prevé la ley sobre la distribución irregular de la jornada y se denunciará y frenará cualquier irregularidad que se detecte

Seguiremos informando

Los Boxes y fosos de los centros de trabajo se volverán a limpiar por una empresa externa

En la ultima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Barcelona se acordó por parte de los Delegados de Prevención y la empresa la planificación para la limpieza de los Boxes y de los fosos de los centros de trabajo de Barcelona. Hace años que la empresa dejo de limpiar estos puestos de trabajo y después de varias reuniones, finalmente este mes de abril comenzaran los trabajos de limpieza siguiendo el siguiente calendario.

¿Qué tenemos que hacer si nos toca participar en una mesa electoral? ¿Cuál es nuestro horario? ¿Cuánto nos pagan?

Queda menos de un mes para las elecciones, y es posible que ya alguno de vosotros haya recibido la notificación para formar parte de la mesa electoral. Si no es así, podría pasar en los próximos días. Hoy os explicamos el horario, el salario, porque salvo excepciones es obligatorio aceptar el cargo.

La Ley Orgánica del régimen electoral general (Loreg) recoge las maneras de configurar una Mesa Electoral, así como las exenciones de aquellas personas que por diversos motivos no puedan hipotecar toda la jornada del domingo por cuestiones personales o laborales. 

Si te toca, ¿es obligatorio acudir?

Es obligatorio y no pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos. Los designados o en su defecto los suplentes, son los que deben hacerse cargo de la Mesa.

Corre a cargo de la administración del Ayuntamiento notificar a los representantes de la Mesa su función. Deben ser avisados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

Puede que el aviso se demore más de tres días, lo que no exime de responsabilidad al presidente o vocal de acudir a la Mesa. Las infracciones de cualquier norma obligatoria que no constituya delito serán sancionadas con entre 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realizan por particulares.

La Junta Electoral Central publicó el año pasado una modificación sobre las razones justificadas para ausentarse en una Mesa Electoral, para incluir la situación de las víctimas de violencia de género, que podrán eludir esta obligación cuando tengan una orden de alejamiento en su favor respecto del agresor y éste pertenezca al mismo colegio electoral.

De igual manera, la objección de conciencia también es recogida por la Junta Electoral, aunque depende de la zona. La Junta Electoral recoonocía en 2016 la objeción de conciencia en Galicia pero la prohibió en Euskadi

Las lesiones, dolencias y enfermedades físicas o psíquicas también impiden formar parte de una Mesa Electoral. Entre otras cuestiones también aparecen ser madre durante el periodo de lactancia –hasta los nueve meses del bebé– o ser tutor legal de personas con discapacidades o lesiones. 

Aquellos trabajadores que presten servicios esenciales como los de carácter médico, sanitario, de protección civil, bomberos quedan exentos de ser presidente o vocal.

Si no puedo acudir, ¿cómo aviso a la Junta Electoral de Zona?

Según la Loreg, cualquiera de los designados que estuviera en imposibilidad de acudir al desempeño de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona al menos setenta y dos horas antes del acto, con las justificaciones necesarias. Si el impedimento es posterior al plazo, el aviso a la Junta habrá de realizarse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la Mesa.

En tales casos, la Junta comunica la sustitución al suplente de turno si hay tiempo para hacerlo y procede a nombrar a otro, si fuera preciso.

¿Me pagan por esta labor?

Pagan 65 euros netos y son horas que podrás hacer de menos en tu trabajo. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados presidentes o vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral.

En caso de que trabaje el lunes, los trabajadores tendrán derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas.

DISTÀNCIA MÍNIMA ENTRE COTXES A LA LÍNEA D’INSPECCIÓ

El Servei de Prevenció va  Clarificar a la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut de Barcelona, la distancia mínima que ha de haver entre vehicles a la línea de inspecció, tant si s’estan revisant simultàniament dos vehicles diferents, com si nomes es revisa un vehicle.

Com es pot apreciar al dibuix, la distancia mínima entre vehicles si n’hi han dos inspectors revisant simultàniament, un darrera del altre, ha de ser de 2m, i si s’està inspeccionant un vehicle, la distancia respecte el vehicle anterior o posterior, on ningú treballa, ha de ser com ha mínim de 1m. 

Si teniu algun dubte al respecte o veieu que no s’estan respectant aquestes distancies mínimes de seguretat, no dubteu en posar-vos en contacte amb qualsevol delegat del comitè de empresa o trucar directament a un delegat de prevenció.

Seguirem informant!

Reunió amb la Direcció General d’Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya

Des del sindicat S.R.T. us informem que ens hem reunit amb la Direcció General d’Energia i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya per denunciar la qualitat del servei que s’està  prestant i les seves deficiències, que el dia de ENAC no es un dia diferent a la resta de dies de l’any i que l’administració com a responsable del servei, ha de garantir que l’afany de guanyar diners de un capital risc no pot estar per sobre de preservar la seguretat vial.

S.R.T. ha denunciat davant de l’administració els forts increments de les inspeccions dels darrers anys i com aquets increments de la producció afectant directament a la qualitat de la prestació del servei, amb plantilles insuficients, fent recaure tota la pressió sobre els treballadors i treballadores del sector, sense respectar l’horari tancament dels centres de treballs, maltractant els clients i amb un estat lamentable de les instal·lacions amb inversions mínimes de manteniment per part de Applus+

L’Administració i el S.R.T. hem coincidit que el dia de ENAC, NO es un dia diferent a la resta de dies de l’any i els vehicles s’han de revisar seguint el manual d’inspecció i cap circumstancia pot justificar l’incompliment d’aquesta obligació. L’administració s’ha compromès a fer un seguiment de la prestació del servei per part de Applus+, perquè TOTS els dies de l’any es revisin tots els punt d’inspecció, sense excepció. Per això l’administració s’ha compromès a incrementar els controls sobre els operadors per garantir que la ENAC, no es nomes un dia.

Avui, el S.R.T. també hem demanat a l’administració un aclariment del RD 920/2017 que regula la inspecció tècnica de vehicles a Espanya, referent els requisits de competència i formació que han de complir els candidats a inspectors de Iteuve. L’Administració s’ha compromès a fer aquets aclariment, donat que el Real Decret te un redactat confús i poc aclaridor i no especifica algunes qüestions importants referent a aquets requisits.

Dir-vos que S.R.T. ha volgut anar, a aquesta reunió, conjuntament amb la resta de sindicats  però aquets han decidit no assistir a la reunió. Des de S.R.T. hem reclamat, i sempre reclamarem la unitat dels sindicats davant de una problemàtica comuna, per aquell vell dit de que: “La union hace la fuerza”.

Seguirem informant!

S.R.T. no accepta les propostes de la patronal

S.R.T. no accepta les propostes de la patronal que suposa un retrocés en els drets dels treballadors i treballadores dels sector de iteuve a Catalunya

A la reunió del 26 de març de 2019, la patronal ha presentat la seva plataforma de negociació i no ha contestat a cap de les tres plataformes presentades per S.R.T., UGT i CCOO. 

El text presentat per la patronal bàsicament te els següents punts:

– Quan hi hagi una promoció i no es compleixin els requisits o no hi hagi ningú que la aprovi, la patronal proposa contractar directament gent externa del carrer per cobrir la vacant.

– Ampliar la jornada laboral de dilluns a diumenge amb 1768 hores anuals.

– Eliminar la jornada intensiva de l’agost.

– Que els dies 24 i 31 desembre siguin laborables.

– Que els permisos sense sou no es puguin demanar en els mesos de juliol o l’agost.

– Un increment salarial del 1,5% anual.

– Eliminar el complement del 100% per IT.

– Endurir el regim sancionador.

Des de S.R.T. no acceptem cap de les propostes realitzades per la patronal i així ho hem explicat i argumentat durant la reunió.

S.R.T. entén que la negociació del conveni ha de permetre avançar en drets i condicions i no el contrari. El text presentat per la patronal no recull cap de les propostes que S.R.T. va presentar en el seu document i va en la línia de retrocedir i retallar els  drets laborals de treballadores i treballadors del sector que durant molt de temps han vist com han perdut poder adquisitiu, mentre que les empreses del sector han augmentat els seus beneficis exponencialment al mateix ritme que les produccions.

La propera reunió serà el proper 29 d’abril de 2019 i S.R.T. no farà ni un pas enrere.

Seguirem informant!