El 8 de Març, vaga general

Davant d’un nou 8 de Març en què les dones patiran les mateixes situacions de precarietat laboral i de desigualtat de sempre, hi ha convocada una vaga general de 24 hores i una vaga de caràcter parcial de 2 hores. La vaga podrà desenvolupar-se durant tota la jornada laboral i com a mínim durant dues hores en cadascun dels torns de treball del dia indicat.

En concret, per a les jornades partides i jornades continuades en torn de matí la vaga es desenvoluparà almenys de 12.00 a 14.00 hores; per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga es farà com a mínim de 16.00 a 18.00 hores.

DESCOMPTE SALARIAL PER FER UNA VAGA PARCIAL DE 2 HORES. VAGA DEL 8 DE MARÇ DEL 2019

El dret de vaga, com a dret constitucional, no estableix l’obligació́ que la vaga hagi de ser de 24 hores i, en conseqüència, el dret de vaga es pot exercir de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferencia rau en la percepció́ del salari. A continuació́ s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i a la cotització́ en vagues de caràcter parcial:

1. Les persones treballadores no tenen l’obligació́ de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2. Durant la vaga, el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha l’obligació́ de treballar ni d’abonar el salari.

3. El descompte salarial implica el descompte de la retribució́ ordinària així́ com la part proporcional dels complements salarials i del descans setmanal. El descompte dels complements extrasalarials s’ha d’analitzar cas per cas. També́ es fa el descompte de la part proporcional de les pagues extres, que es realitzarà̀ en el moment del seu pagament.

4. L’empresariat no té l’obligació́ de cotitzar. Com que és una vaga de 2 hores no es produeix una baixa de la Seguretat Social.

La Resolució́ de 5 de març de 1985 de la Secretaria General de la Seguretat Social estableix el criteri següent:

En aquells casos de vaga en què el treballador o treballadora mantingui part de la seva activitat laboral durant la jornada s’aplicaran, a l’efecte de cotització́, les regles següents:

PRIMERA.- Es cotitza pels salaris realment percebuts, tot i que el seu import resulti inferior a la base mínima de cotització́ per a la categoria professional de què es tracti, i s’aplica, en tot cas, la base mínima prevista, per hora de treball, en l’article 37 de l’Ordre de 15 de gener de 1985.

SEGONA.- Els treballadors i treballadores romandran en situació́ d’alta a la Seguretat Social durant tota la jornada, amb independència del nombre d’hores treballades.

ESPECIFICACIONS EN VAGA DE 24 HORES.

En el supòsit de realitzar una vaga de 24 hores és d’aplicació les mateixes normes que la vaga parcial, excepte en el descompte salarial i la cotització. En aquests supòsits sí que es produeix baixa en seguretat social i el descompte del salari amb la part proporcional de pagues extres i descansos.