El 8 de Març, vaga general

Davant d’un nou 8 de Març en què les dones patiran les mateixes situacions de precarietat laboral i de desigualtat de sempre, hi ha convocada una vaga general de 24 hores i una vaga de caràcter parcial de 2 hores. La vaga podrà desenvolupar-se durant tota la jornada laboral i com a mínim durant dues hores en cadascun dels torns de treball del dia indicat.

En concret, per a les jornades partides i jornades continuades en torn de matí la vaga es desenvoluparà almenys de 12.00 a 14.00 hores; per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga es farà com a mínim de 16.00 a 18.00 hores.

DESCOMPTE SALARIAL PER FER UNA VAGA PARCIAL DE 2 HORES. VAGA DEL 8 DE MARÇ DEL 2019

El dret de vaga, com a dret constitucional, no estableix l’obligació́ que la vaga hagi de ser de 24 hores i, en conseqüència, el dret de vaga es pot exercir de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferencia rau en la percepció́ del salari. A continuació́ s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i a la cotització́ en vagues de caràcter parcial:

1. Les persones treballadores no tenen l’obligació́ de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2. Durant la vaga, el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha l’obligació́ de treballar ni d’abonar el salari.

3. El descompte salarial implica el descompte de la retribució́ ordinària així́ com la part proporcional dels complements salarials i del descans setmanal. El descompte dels complements extrasalarials s’ha d’analitzar cas per cas. També́ es fa el descompte de la part proporcional de les pagues extres, que es realitzarà̀ en el moment del seu pagament.

4. L’empresariat no té l’obligació́ de cotitzar. Com que és una vaga de 2 hores no es produeix una baixa de la Seguretat Social.

La Resolució́ de 5 de març de 1985 de la Secretaria General de la Seguretat Social estableix el criteri següent:

En aquells casos de vaga en què el treballador o treballadora mantingui part de la seva activitat laboral durant la jornada s’aplicaran, a l’efecte de cotització́, les regles següents:

PRIMERA.- Es cotitza pels salaris realment percebuts, tot i que el seu import resulti inferior a la base mínima de cotització́ per a la categoria professional de què es tracti, i s’aplica, en tot cas, la base mínima prevista, per hora de treball, en l’article 37 de l’Ordre de 15 de gener de 1985.

SEGONA.- Els treballadors i treballadores romandran en situació́ d’alta a la Seguretat Social durant tota la jornada, amb independència del nombre d’hores treballades.

ESPECIFICACIONS EN VAGA DE 24 HORES.

En el supòsit de realitzar una vaga de 24 hores és d’aplicació les mateixes normes que la vaga parcial, excepte en el descompte salarial i la cotització. En aquests supòsits sí que es produeix baixa en seguretat social i el descompte del salari amb la part proporcional de pagues extres i descansos.

8M VAGA LABORAL de 2 hores

8 de Març del 2018: SRT s’afegeix a la VAGA LABORAL de 2 hores

SRT ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina

Vaga laboral 8 Març SRT

SRT s’afegeix a la vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema ‘Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina’, la convocatòria té els següents objectius:

– Increments salarials en tots els convenis.
– Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
– Treball estable contra l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
– Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
– Una Llei d’igualtat salarial.
– Augment del poder adquisitiu de les pensions.
– Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
– Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

 La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l’any en curs.

En concret,

Per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà d’11.30 hores a 13.30 hores
Per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga
serà de 16.00 hores a 18.00 hores;

Amb la mobilització́, hem de canviar la correlació́ de forces en les meses de negociació de cada empresa, de cada sector per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que sitúan les persones al centre de les polítiques i de les accions perquè̀ tothom hi guanyi.

La vaga d’aquest 8 de Març posa de manifest que el patriarcat i el capitalisme són dues cares d’una ideologia egoista i maltractadora de les persones, de la natura i de la cultura, que genera patiment, desigualtat i destrucció́ de la vida.

La vaga d’aquest 8 de Març és una fita històrica, on posem de manifest que la lluita de la classe treballadora per la seva emancipació no pot fer-se sense la lluita per l’equitat de gènere.

Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies avancen, avança tota la humanitat.