Què són els plans d’igualtat?

Són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar a en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe “(Art. 46 Llei Orgànica 3 / 2007).