VAGA PARCIAL de 2 hores

El dia 8 de març de 2018 s’ha convocat una vaga de caràcter parcial de 2 hores. El dret de vaga com a dret constitucional pot realitzar-se de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferència es dona en la percepció del salari. A continuació s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i la cotització en vagues de caràcter parcial:

1.- Les persones treballadores no tenen l’obligació de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2.- Durant la vaga el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha obligació de treballar ni que s’aboni el salari.

3.- No existeix l’obligació de cotitzar per part de l’empresari. En ser una vaga de 2 hores no es produeix una baixa en la seguretat social.

La Resolució de 5 de març de 1985, de la Secretaria General de la Seguretat Social, estableix el següent criteri:

EN AQUELLS CASOS DE VAGA EN QUÈ EL TREBALLADOR MANTINGUI PART DE LA SEVA ACTIVITAT LABORAL EN LA JORNADA S’APLICARAN, A AQUEST EFECTE DE COTITZACIÓ, LES SEGÜENTS REGLES:

PRIMERA.- ES COTITZARÀ PELS SALARIS REALMENT PERCEBUTS, TOT I QUE EL SEU IMPORT RESULTI INFERIOR A LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER LA CATEGORIA PROFESSIONAL QUE ES TRACTI, APLICANT, EN TOT CAS, LA BASE MÍNIMA PREVISTA, PER HORA DE TREBALL, EN L’ARTICULO 37 DE L’ORDRE DE 15 DE GENER DE 1985.

SEGONA.- ELS TREBALLADORS ROMANDRAN EN SITUACIÓ D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL DURANT TOTA LA JORNADA, AMB INDEPENDÈNCIA DEL NUMERO D’HORES TREBALLADES.

Participa en les mobilitzacions!

– Vaga laboral de 2 h el 8 de Març (de 11.30 a 13.30 hores o de 16 a 18 hores)

– Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.

– Concentracions al migdia davant dels ajuntaments. Manifestacions descentralitzades a la tarda.

EL TEU COMENTARI