Inspecció de Treball ha requerit a l’Empresa perquè faci un Pla d’Igualtat

A dia d’avui la nostra societat no ofereix les mateixes oportunitats a dones i homes en àmbits com el laboral: les dones segueixen estant ocupades majoritàriament en alguns dels sectors laborals pitjor retribuïts i estan infrarepresentades en llocs de responsabilitat; d’altra banda, la maternitat afecta les taxes d’ocupació femenina, i persisteixen disparitats pel que fa a la dedicació a les tasques de cura i de la llar que dificulten les seves possibilitats de conciliar la vida personal, laboral i familiar, el que les situa en desavantatge a l’hora de desenvolupar la seva opció de carrera professional. Tot això contribueix al fet que, al final de la seva vida laboral, els ingressos de les dones siguin més baixos que els dels homes

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat poden preveure, entre altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes , la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Seguirem informant

EL TEU COMENTARI