INFORMACIÓ ELECTORAL. ELECCIONS CATALANES 21 DESEMBRE 2017

S’ha publicat la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la que s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017.

En aquesta Ordre es regulen els permisos de què disposen les persones treballadores durant la jornada d’eleccions del 21 de desembre de 2017.  A continuació resumim el contingut de la Ordre ESS/1169/2017.

Règim de permisos per anar a votar:

El 21 de desembre les empreses tenen la obligació de concedir als treballadors/es amb condició d’electors un permís de com a màxim 4 hores, dins la jornada laboral, per exercir el seu dret a vot a les eleccions. Aquestes hores de permís no han de ser recuperades i s’ha de retribuir el salari que correspondria si hagués prestat els seus serveis íntegrament.

Els treballadors/es a qui la jornada laboral coincideixi parcialment amb l’horari electoral es regeixen per les regles següents:

– No s’ha de concedir permís si la coincidència és de com a màxim 2 hores.

– Si la coincidència és d’entre 2 i 4 hores es concedirà un permís retribuït i no recuperable de 2 hores.

– Si la coincidència és de 4 o més hores s’ha de concedir el permís general de 4 hores.

A les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual se’ls haurà de reduir proporcionalment la duració del permís.

Les persones treballadores que tinguin una jornada que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

Les hores concedides per anar a votar seran determinades per l’empresari o empresària i han de coincidir amb l’horari dels col·legis electorals.

Els treballadors/es que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en condicions que dificultin exercir el dret de sufragi el 21 de desembre tenen dret a un permís retribuït i no recuperable de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral corresponent per poder formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís el podran gaudir entre la data de convocatòria fins el dia 11 de desembre de 2017.

efectes del pagament del salari  del temps usat per votar els empresaris tindran dret a sol·licitar als treballadors/es la exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Permisos dels membre de la mesa electoral, interventors i apoderats:

A les persones que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir els següents permisos:

Permís retribuït i no recuperable de la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.
Permís retribuït i no recuperable de les 5 primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de la votació.

Per a concedir aquests permisos s’ha de justificar la condició de membre de mesa electoral o d’interventor.

A les persones que acreditin la condició d’apoderats se’ls ha de concedir el permís següent:

Permís retribuït  i no recuperable durant la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.

 

Altres qüestions:

En els casos en què la retribució de les persones treballadores amb permís el dia de les eleccions estigui constituït en part per una prima o incentiu, aquesta es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte per cada treballador en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Convocatòria d’eleccions, dissolució del Parlament i cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya:

  • Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución. Enllaç​
  • Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó. Enllaç
  • Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de los Consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Enllaç

 

Normes complementàries per a la realització de les eleccions:

  • REIAL DECRET 953/2017, de 31 d’octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Enllaç
  • Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017. Enllaç

EL TEU COMENTARI