Més normativa

La Constitución Española de 1978

I CONVENI COL•LECTIU D’EMPRESES D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

III Conveni ITV

Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

Llei de prevenció de riscos laboral 2010

Límits d’exposició professional a agents químics

Guia tècnica per l’integració de la prevenció de riscos laborals

Guia tècnica per l’utilització pels treballadors en el treball de l’equip de protecció individual

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció de riscos relatius a la utilització d’equips de treball

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció de riscos relacionats amb la exposició durant el treball a agents cancerígens

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció de riscos relatius a pantalles de visualització

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció de riscos relatius a la manipulació manual de càrregues

Guia tècnica per l’avaluació i prevenció de riscos relatius a la utilització de llocs de treball