21 de febrer, vaga general

La vaga del 21 de febrer de 2019 no compta amb el suport del Sindicat Reformista de Treballadors (S.R.T.) tot i que els treballadors i treballadores que ho desitgin tenen llibertat per secundar-la.

El motiu principal de que el S.R.T. no secundi aquesta vaga es que les mobilitzacions que s’estan plantejant són d’una part de la societat catalana, que té la legitimitat de fer-ho, però que no interpel·len el conjunt de la població de Catalunya.

Dit això, des del S.R.T, volem compartir amb tots vosaltres alguns consells bàsics i informacions d’interès sobre el dret de vaga per tal que, si voleu fer-ho, pugueu exercir-lo amb tranquil·litat i coneixent el marc normatiu que el regula:

 • Tinc realment dret a fer vaga el 21 de febrer?

El dret a vaga és un dels drets fonamentals de tot treballador i treballadora recollit a la Constitució. En aquest cas, la iniciativa a declarar la vaga ha estat duta per la Intersindical CSC, i interpel·la a tot el conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya. Pel fet de tractar-se d’una vaga general, correspon a les organitzacions sindicals comunicar la convocatòria

de vaga davant l’autoritat laboral i a les associacions de representació empresarial, i no és necessari realitzar una comunicació individualitzada

empresa a empresa. 

 • No estic afiliat/da a cap sindicat i/o el comitè d’empresa del meu lloc de treball no dona suport a la vaga. Tinc dret a secundar-la?

Quan una vaga ha estat legalment convocada, com és el cas de la del dia 21, s’hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara que no s’estigui afiliat/da a cap sindicat o que els/les representants sindicals de l’empresa no doninsuport a la convocatòria.

 • Em poden demanar si tinc intenció de secundar la vaga?

L’empresa no pot demanar anticipadament als i les treballadores si faran vaga. I en cas de fer-ho, la persona treballadora no té cap obligació a comunicar-ho.

 • Em poden demanar que no la secundi, per motius de producció o altres?

Les empreses no poden adoptar cap mesura que impedeixi l’exercici del dret de vaga per part dels treballadors i les treballadores, així com no poden emprendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció a qui hi hagi participat. Tampoc no pot substituir sota cap concepte a la persona vaguista, ni contractant a una altra persona, ni fent que una altra persona de la mateixa empresa faci la feina de la vaguista. Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre empleat o empleada de l’empresa.

 • Em poden dir que he de treballar per cobrir serveis mínims?

En el cas que la vaga afecti a serveis públics essencials, correspon a l’autoritat laboral fixar els serveis mínims que seran comunicats mitjançant un decret. Els serveis de manteniment són aquells necessaris per al manteniment dels locals, maquinàries, instal·lacions, matèries primeres i tot allò que es consideri imprescindible a la posterior reanudació de l’activitat. En cap cas pot una empresa establir els seus propis serveis mínims, així que estigues atent/a als canals institucionals, en cas de dubte, no dubtis a assessorar-te!

 • En quin moment puc afegir-me a la vaga?

Pots afegir-te a la vaga en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciada. En aquest cas, el descompte de salari només afectarà a les hores que hagis fet vaga.

 • Quins recursos deixaran d’ingressar-me?

Durant la vaga no es cotitza a la Seguretat Social, i es descomptarà la part del salari proporcional. Concretament afecta el salari base i complements del dia de vaga, la part proporcional dels festius d’aquella setmana i la part proporcional de les pagues extres. No es descompta la part proporcional de vacances, ni festius fora de la setmana en la qual s’ha produït la vaga, ni els complements extrasalarials.

Per fer-nos una idea del que suposa a nivell de descompte, es calcula de manera aproximada que un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari.

 • Què passa si no puc arribar a la feina o hi arribo tard?

En el cas que no vulguis fer vaga o hagis de complir amb la realització de serveis mínims, si per motius aliens a la teva voluntat no pots arribar a la feina, o veus que hi arribaràs tard, cal que avisis ràpidament a l’empresa sobre la teva situació i que demanis justificant en el cas que no puguis agafar els transports públics o aquests funcionin de manera irregular.

 • L’empresa pot substituir al vaguista?

NO, per cap mitjà, ni recórrer als serveis de cap treballador/a per realitzar les nostres funcions, ja sigui de la pròpia plantilla o procedent d’una empresa externa de prestació de serveis o subministrament de mà d’obra. També és il·legal substituir de forma encoberta un treballador/a en vaga obligant a altres membres de la plantilla a fer hores extres.

seguirem informant

PROMOCIONES EN APPLUS+

Applus+ realizó ayer la primera prueba para las promociones a inspector Nivel I, en Catalunya, donde tres de las promociones son internas; Sant Joan Despí, Puigmadrona y Lleida. 

El Comité de Barcelona ha comunicado a Applus+ varias discrepancias sobre las promociones que se están llevando a cabo en Catalunya, una de ellas, la disconformidad de que tres de las promociones sean internas. 

Applus+ continua con el proceso de promociones pese a no haber resuelto dichas discrepancias, hecho que tendrá posibles repercusiones sobre los resultados finales de dichas promociones. Applus+, con esta actitud, esta perjudicando a los trabajadores que optan a estas promociones, así como a la organización de los centros de trabajo, todo ello porque alargará en el tiempo el proceso de selección de los candidatos que ocuparan las diferentes vacantes. Applus+, como siempre, se encargara de “vender” que todo es culpa del Comité, y el comite se encargará de que toda la información llegue a los y las trabajadoras para que nadie “venda” nada.

El comité de empresa ha solicitado una reunión urgente con la empresa para tratar este y otros temas, pero la empresa no ha dado respuesta. De hecho, la empresa lleva sin reunirse con el comité, desde hace meses, pese a que el comité de empresa ha solicitado en varias ocasiones a Applus+ el poderse reunir y dar una solución a las discrepancias planteadas, no solo en las promociones, sino también en el calendario laboral o en las elevadas producciones que dia a dia aumentan, aumentando la presión sobre los y las trabajadoras de Applus+ en Catalunya.

El Comité de empresa aprovechará las visitas previstas para las próximas semanas a los centros de trabajo para informar del estado de estas cuestiones y como se van resolviendo

Seguiremos informando

S.R.T. Ratifica en assemblea la plataforma per la propera negociació del V Conveni col·lectiu de les ITV’s

El Sindicat Reformista de Treballadors ratifica en assemblea la plataforma per la propera negociació del V Conveni Col·lectiu del sector de les ITV’s a Catalunya la qual ha estat construïda amb la participació dels treballadors i treballadores del sector de les ITV’s, amb la afiliació i amb els delegats del sindicat reformista de treballadors (S.R.T.)

Amb aquestes propostes esperem poder millorar les nostres condicions de treball retallades en el últims anys, amb una plataforma reivindicativa on volem recuperar el poder adquisitiu perdut i recuperar els drets laborals perduts durant la crisis, hem inclòs i millorat, les recomanacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-20), les de l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC 2018-20), d’àmbit estatal i les propostes de treballadors i treballadores del sector, enviades per diferents canals el sindicat.

En aquesta assemblea també s’ha ratificat el balanç econòmic del sindicat del últim any, s´han ratificat els criteris de elecció dels candidats i candidates a ser delegat del sindicat en els pròxims processos electorals, així com s´ha ratificat el Codi Ètic del sindicat que té com a finalitat donar a conèixer, que és el S.R.T des de fa molts anys i la nostra manera de treballar i defensar l’acció sindical i els drets dels treballadors.

El Sindicat Reformista de Treballadors S.R.T. va néixer dels treballadors per als treballadors, així és i així seguirà sent.

seguirem informant

Calendario laboral 2019 sin acuerdo. Se rompe la baraja en Barcelona.


Lo que parecía una negociación “fácil” de calendario para este año 2019, se ha convertido en un desacuerdo entre Applus+ y el Comité de empresa de Barcelona. La baraja se ha roto porque Applus+ quiere que los trabajadores y trabajadoras de Barcelona trabajen el sábado 3 de agosto, cuando los sábados del mes de agosto nunca se han trabajado.

Como todos sabéis, históricamente, los sábados del mes de agosto no se han trabajado y así consta textualmente y por escrito en todos los calendarios firmados, desde hace años entre Applus+ y el Comité de empresa. El Comité de Barcelona no esta dispuesto a renunciar a que los sábados del mes de agosto, no se trabaje, ya que en los últimos años, los trabajadores y trabajadoras ya han perdido demasiadas cosas y no vamos a permitir que se pierda ni una mas, mientras la empresa aumenta sus beneficios exponencialmente año tras año a costa nuestra.

Por otro lado el comité de empresa en la negociación del calendario 2019, estaba dispuesto a aceptar como otros años comenzar el periodo vacacional el 5 de agosto y que este periodo fuese de seis o cinco semanas, a decisión de cada centro y de sus necesidades, garantizando un equipo mínimo para poder hacerlo y además, que este periodo vacacional pudiese comenzar la ultima semana de julio, todo ello para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral y no alargar el periodo vacacional mas allá del inicio de curso escolar 2019-2020

El Comité de empresa estudia junto a los servicios jurídicos las acciones a emprender, a partir de ahora, de lo cual os iremos informando en las visitas que los delegados del comité de empresa, organizaran para las próximas semanas

Seguiremos informando

El Gobierno potencia hasta 2023 la jubilación parcial con contrato de relevo

El contrato de relevo es aquel que suscribe una empresa con un trabajador en situación de desempleo o con un contrato de duración determinada para sustituir a otro que ha solicitado jubilarse de manera parcial.

S.R.T. considera que el plan de jubilación parcial para la industria manufacturera aprobado por el Consejo de Ministros sigue siendo claramente insuficiente e injustificadamente restrictivo.

S.R.T. trasladará a la mesa de negociación colectiva del próximo Convenio del Sector de Iteuve, propuestas que permitan que colectivos de nuestro sector puedan acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo, sin tener las dificultades actuales. S.R.T. recuerda que la legislación de Seguridad Social debe garantizar los mismos derechos y obligaciones para todos los trabajadores y trabajadoras, y que sería difícilmente comprensible mantener una legislación específica exclusivamente para algunos colectivos mientras se excluyen otros.

En la revista“Mas Informacio” nº 29 S.R.T. ya planteo los problemas que nuestro convenio y la falta de voluntad de Applus, provocaba sobre la jubilación parcial con contrato relevo.

De entre las medidas que incorpora destaca la que prorroga hasta el 1 de enero de 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazode aplicación de la Disposición Transitoria  del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos

Los requisitos que para acceder al contrato de relevo establece el RD-ley en su art. 1 son los siguientes:

 • Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención.
 • Que acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
 • Que en el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70% del total de los trabajadores de su plantilla.
 • Que la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 67%, o del 80% para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.
 • Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial.
 • Que se acredite un período de cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial.

Seguiremos informando.

Devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

ATENCIÓ: L’Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a: 
Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. S.R.T. aconsella les persones afectades que reclamin

Calendari laboral 2019

Per ajudar a organitzar l’agenda laboral del proper any reproduïm el decret de festes laborals de la Generalitat per al 2019. L’Ordre TSF/134/2018 publicada al DOGC

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 19 d’abril (Divendres Sant).
 • 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments

HABEMUS PROMOCIONES

El comité de Barcelona de Applus Iteuve Tecnology ha ratificado las promociones paralizadas desde hace meses, de jefe de equipo en los centros de trabajo de Granollers e Igualada en Barcelona.

Conjuntamente a la ratificación de estas promociones, la representación social ha firmado con Applus Iteuve un acuerdo de sistema de promociones que ordenara a partir de ahora las normas generales para la cobertura de puestos de trabajo que el actual convenio colectivo no contemplaba y que quedaba abierto a acordarse dentro de cada empresa.
A grandes rasgos los puntos más importantes de este acuerdo son:

– La constitución de un tribunal paritario desde el inicio de toda promoción que resolverá y velará por el correcto desarrollo del proceso de promoción
– Claridad en todo en proceso de promoción, estableciendo un criterio sobre la valoración de cada prueba en el conjunto de la promoción.
– Las promociones de inspector senior contaran con una prueba práctica además de la prueba teórica que se realiza en la actualidad
– Todo un apartado de alegaciones que los trabajadores y trabajadoras podrán realizar durante el proceso de promoción y tendrá que ser resuelto por el tribunal paritario.
– Claridad en la publicación de la promoción con un calendario de publicación que permitirá acceder a la promoción, resolver las posibles alegaciones, así como la ratificación final, en igualdad de condiciones en toda Catalunya.
– En definitiva, un sistema de promociones que aporta claridad, transparencia e igualdad de oportunidades a todos y todas las trabajadoras de Applus Iteuve en Catalunya que se presente a una promoción.

El Comité de Barcelona informara de todos los detalles de este sistema de promociones en próximas visitas que se realizaran a los centros de trabajo de Barcelona.

Seguiremos informando.

Les dades de l’IPC exigeixen la pujada de salaris

La patronal no pot demorar més la recuperació del poder adquisitiu

L’INE ha publicat avui les dades sobre l’evolució de l’IPC corresponents al mes de juny, i tornen a assenyalar la tendència a l’alça dels preus registrant una taxa de variació anual del 2,4% per a Catalunya. Una altra vegada destaca la pujada de preus dels carburants que, a més, influeixen molt en la pujada d’altres productes com els del transport (+6,6%), habitatge (+2,3%) i alimentació (+2,7)

Des de el Sindicat Reformista de Treballadors denunciem que els preus pugen, el PIB creix, Applus augmenta significativament els seus beneficis, però els salaris perden poder adquisitiu. Recentment, l’INE també ha publicat les dades sobre l’Índex de Preus del Treball per al 2016 on es constata que els salaris a Catalunya van caure aquest any un 1,5%.

Els salaris reals han baixat i el Sindicat Reformista de Treballadors no som els únics que fa temps que ho advertim. L’OCDE també ha assenyalat que Espanya destaca per ser un dels estats membres on baixen els salaris reals, accentuat per la mala qualitat dels llocs de treball creats.

Per tot plegat, el Sindicat Reformista de Treballadors entenem que no es pot produir més aquest descens de salaris en una fase econòmica expansiva, és injust i és inacceptable, i reclamem que es reverteixi ja el gran esforç que durant tants anys han fet els treballadors i treballadores.

És, per tant, imprescindible per el Sindicat Reformista de Treballadors que s’apliqui l’acord salarial pactat al IV AENC, un acord que ha de traslladar als convenis col·lectius augments salarials al voltant d’un 3%, que permetin guanyar poder adquisitiu. En aquesta línia, s’ha signat el preacord de l’AIC 2018-2020 que, una vegada ratificat per totes les parts, ha de traslladar els increments salarials acordats al marc de negociació col·lectiva de l’àmbit català.

És hora de reactivar la negociació col·lectiva i de revertir sobre les persones treballadores els efectes del creixement de l’economia, afavorint no només la recuperació dels salaris, sinó també la millora de la qualitat de l’ocupació i la reducció de les desigualtats.

Seguirem informant

Barcelona DESCONVOCA la huelga!

El pasado viernes 06 de Julio de 2018 el Comité de Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) motivado por el ACUERDO alcanzado con la empresa, CONVOCÓ a todos y todas las trabajadoras a una Asamblea en el centro de trabajo de C/ Motors 136 (Barcelona) a las 21:30h, para decidir la desconvocatoria de la HUELGA prevista para los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018. La decisión de las trabajadoras y trabajadores de Barcelona fue, POR UNANIMIDAD desconvocar la huelga.

El motivo para desconvocar la huelga ha sido el ACUERDO entre el Comité de empresa y Applus+ Iteuve Technology S.L. (Barcelona) en el criterio sobre la aplicación de la distribución irregular de la jornada para el periodo Junio/Octubre donde se MANTIENE el criterio que el Comité de Empresa ha defendido desde el principio, criterio que la asamblea de trabajadores de Barcelona aprobó el pasado 8 de junio de 2018 y que ha sido el catalizador de la negociación. En resumen, las horas flex se aplicarán en el periodo vacacional de Agosto/Septiembre, como en otros años, de lunes a jueves y de 14h a 16h, sin partir la jornada ni modificar el horario de jornada intensiva. Applus+ Iteuve puede disponer de las horas flex que le permite el convenio colectivo, según sus necesidades, pero manteniendo el criterio acordado.

Se ha podido frenar el criterio que Applus+ Iteuve quería imponer de horas flex en el mes de julio, de lunes a sábado o de modificar el horario en el periodo vacacional de agosto/septiembre. Este freno es fruto de la unión de los trabajadores y trabajadoras de Applus+ Iteuve (Barcelona) donde se ha demostrado que siendo muchos y haciendo juntos, se pueden cambiar las cosas.

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”, Lyndon Johnson.

 Seguiremos informando